Terma dan Peraturan Umum

 • Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang diliputi oleh Terma dan Syarat ini atau / dan dengan bermain di IBC003 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan bersama-sama secara kolektif dirujuk sebagai "IBC003", "www.ibc003.net" atau "Situs"), anda mengesahkan bahawa anda berusia 18 tahun atau lebih tua, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Jika anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak perlu mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersamaan dengannya. Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan mana-mana pertaruhan yang diterima oleh IBC003 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 • Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan mana-mana perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan sebarang pertaruhan yang diterima oleh IBC003 adalah tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 • IBC003 mempunyai hak untuk meminda "Terma dan Syarat" pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Pindaan sedemikian akan berkuatkuasa dan berkuat kuasa sebaik sahaja diposkan dalam seksyen "Terma dan Syarat" di laman web www.ibc003.net. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji semula "Terma dan Syarat" secara tetap. Penggunaan berterusan Tapak anda selepas perubahan atau kemas kini telah dibuat kepada "Terma dan Syarat" akan membentuk penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
 • Terma dan Syarat ini mewakili perjanjian lengkap, muktamad dan eksklusif antara anda dan IBC003 dan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman yang ada di antara anda dan IBC003. Anda mengesahkan bahawa, dalam bersetuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada mana-mana perwakilan kecuali setakat yang sama telah dibuat secara jelas dalam Pernyataan dan Ketentuan ini.
 • Sekiranya terdapat percanggahan antara peruntukan Perjanjian ini dan mana-mana peruntukan di laman web IBC003, peruntukan Perjanjian ini akan berlaku.
 • Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberi kami bukti identiti dan umur anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam aktiviti permainan IBC003.

Syarat akaun kamie

 • Di mana terdapat pertikaian mengenai akaun Pemain, IBC003 mempunyai hak untuk menggantung akaun Pemain sehingga resolusi dicapai. Sebarang pertikaian mesti dibuat secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan butiran pertikaian dan dihantar melalui e-mel kepada [email protected]. IBC003 mengambil pertikaian ahli dengan sangat serius dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
 • www.ibc003.net berhak untuk menggantung, membatalkan akaun anda atas apa jua sebab pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. Sebarang keseimbangan dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh IBC003. Walau bagaimanapun, IBC003 berhak, dengan budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan apa-apa kemenangan dan membatalkan sebarang baki dalam akaun IBC003 anda atau sebarang kemenangan atau kelayakan lain yang mungkin anda miliki atau telah diperoleh daripada akaun IBC003 anda dan penggunaan perkhidmatan IBC003 atau / dan Main.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan nombor akaun dan kata laluan anda selamat. Anda tidak boleh membenarkan mana-mana orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, mana-mana kanak-kanak kecil, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun IBC003 anda, mengakses dan / atau menggunakan apa-apa bahan atau maklumat dari Laman Web IBC003, menerima sebarang hadiah, atau Main di IBC003. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung sendiri atau pihak ketiga pada akaun IBC003 anda.

Terma & Syarat Am Promosin

 • Semua tawaran terhad kepada hanya satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 • Mana-mana pertaruhan diletakkan di dua pihak bertentangan, pertaruhan dan pertaruhan yang tidak sah tidak akan diambil ke dalam pengiraan rebat kasino atau menghitung ke atas sebarang keperluan rollover.
 • Kami berhak untuk mengubah, meminda atau menamatkan Promosi ini, atau mana-mana aspek, pada bila-bila masa dan tanpa notis terlebih dahulu.
 • Setiap ahli hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di IBC003, Jika kami mengetahui ahli membuat lebih daripada satu akaun, (Sebelum membuat berbilang akaun, ahli harus menghubungi salah satu wakil sembang langsung kami dan meminta untuk membuat berbilang akaun). Jika tidak, IBC003 akan merawat akaun-akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitraj. Dan IBC003 mempunyai hak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.
 • Pada budi bicara IBC003, anda mungkin diminta oleh IBC003 untuk memberikan maklumat pengenalan. Ia adalah mandatori bahawa anda memberikan maklumat yang diminta atas pemberitahuan kami. Jika anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk menyerahkan hak anda kepada sebarang baki yang tersisa dalam akaun IBC003 anda.
 • Dengan menyertai Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan di dalam akaun anda adalah betul dan terkini. Kegagalan untuk memberikan maklumat ini boleh menyebabkan kehilangan kelayakan daripada Promosi.

Pertarungan

 • Penerimaan dan Pengesahan Pertarungan:
  1. Wager
   Pemain mesti membuat taruhan dari dana yang ada dalam akaun Pemain mereka. Semua pertaruhan tidak sah jika pada semakan pemain tidak pernah berjaya mendepositkan dana atau Pemindahan Dana ke dalam akaun Pemain masing-masing. Selepas deposit, jumlah taruhan anda mestilah lebih dari 100% atau setaraf jumlah deposit anda, atau kami tidak dapat memohon pengeluaran, sila buat jumlah deposit atas permintaan.
  2. Wagers dikonfirmasi
   www.ibc003.net tidak dapat membatalkan wagers sebaik sahaja ia telah disahkan oleh IBC003 dalam akaun anda, melainkan jika taruhan dinyatakan tidak sah atau disebabkan keputusan & penyelesaian yang salah untuk alasan yang digariskan dalam Terma & Syarat ini.
  3. Rekod Wagering yang Tepat
   Walaupun segala usaha untuk memastikan ketepatan jumlah, kami tidak menerima tanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan berkaitan dengan maklumat yang disediakan di Laman Web.
  4. Potongan Wagers / Wagers yang belum diselesaikan
   Stakes akan ditolak dari akaun anda pada masa meletakkan Bet anda, tidak kira apabila hasilnya ditentukan. IBC003 tidak boleh membayar balik Bets yang diletakkan pada permainan di mana Bets telah dibeli untuk cabutan masa depan yang belum diselesaikan. Pertaruhan tersebut akan diselesaikan setelah selesai permainan dan kemenangan tersebut, jika berkenaan, dikreditkan kepada akaun Pemain pada masa itu.
  5. www.ibc003.net Keputusan Pertarungan adalah Akhir
   Anda bersetuju bahawa IBC003 dan rekodnya adalah pihak berkuasa akhir dalam menentukan syarat-syarat apa saja yang anda letakkan dan keadaan di mana ia dibuat.
  6. Pemain Tanggungjawab Tunggal untuk Winnings
   Apa-apa cukai dan fi yang berkaitan dengan apa-apa kemenangan yang diberikan kepada anda atau apa-apa bayaran lain kepada anda adalah tanggungjawab anda. IBC003 boleh melaporkan dan menahan sebarang jumlah daripada kemenangan anda untuk mematuhi mana-mana undang-undang yang berkenaan. Winnings tidak boleh dipindahkan, diganti atau ditebus untuk sebarang kemenangan lain.
 • Stakes Wagered:
  1. Kepentingan minimum
   Pegangan sekurang-kurangnya, bergantung kepada Permainan tertentu, akan dikenakan.
  2. Hasil Better Diverifikasi Server
   Sekiranya terdapat percanggahan di antara sama ada angka yang Diperhatikan oleh Pemain bahawa mereka telah memasuki atau paparan grafik permainan yang telah mereka mainkan dan yang dalam pangkalan data dikekalkan oleh www.ibc003.net, angka-angka dalam pangkalan data akan dianggap sah.
  3. Permainan Bermain / Manipulasi Perisian / Menipu / Menipu Secara Automatik
   Pemutaran secara automatik permainan oleh perisian atau apa-apa manipulasi lain Permainan atau data akaun Pemain anda yang lain dilarang keras dan boleh menyebabkan penamatan keahlian anda, penghapusan semua akaun bersekutu, pembatalan dan / atau perampasan mana-mana hadiah dan deposit tertunggak dan pendakwaan sivil / jenayah. Di samping itu, anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai budi bicara yang lengkap dan tidak terkawal untuk menamatkan akaun anda untuk apa jua sebab dan, tanpa mengehadkan keluasan yang disebutkan sebelumnya, sekiranya berpendapat bahawa penyertaan anda di Laman Web, atau mana-mana permainan yang ditawarkan di dalamnya, merosakkan prinsip-prinsip di mana ia mengendalikan Laman Web. Anda dengan ini mengetepikan mana-mana dan semua tuntutan terhadap Syarikat untuk sebarang penamatan sedemikian. Anda mengakui bahawa kebebasan penuh dari kesilapan atau ketidaklengkapan adalah mustahil untuk dicapai berkenaan dengan perisian komputer. Sekiranya anda sedar bahawa perisian tersebut mengandungi kesilapan atau ketidaklengkapan yang anda lakukan untuk mengelakkan daripada mengambil apa-apa kelebihan daripadanya. Selain itu, dengan segera setelah mengetahui kesilapan atau ketidaklengkapan itu, anda akan memberitahu IBC003 secara bertulis. Sekiranya anda gagal memenuhi akujanji anda di bawah klausa ini, IBC003 berhak mendapat pampasan penuh untuk semua kos, termasuk kos untuk membetulkan perisian yang mungkin timbul daripada peninggalan atau tindakan anda dalam memanfaatkan kesilapan atau ketidaksempurnaan tersebut. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan, kerugian, atau kecederaan yang disebabkan oleh gangguan, atau akses atau penggunaan Laman Web atau akaun anda yang tidak dibenarkan. Sebarang percubaan oleh anda untuk mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke sistem Laman Web atau mana-mana akaun, mengganggu prosedur atau prestasi Laman Web atau permainan, atau dengan sengaja merosakkan atau melemahkan Laman Web atau Permainan adalah tertakluk kepada pendakwaan sivil dan / atau jenayah dan akan mengakibatkan segera penamatan akaun anda dan pelucuthakan mana-mana dan semua hadiah yang anda mungkin sebaliknya berhak.
  4. Peristiwa Di luar www.ibc003.net Kawalan
   Di mana mungkin, IBC003 berusaha untuk memastikan perlindungan penuh dari semua Pemain dan Bets mereka. Walau bagaimanapun, terdapat peristiwa tertentu yang berada di luar kawalan IBC003. Sekiranya anda menjadi terputus dari Laman Web (untuk sebab apa pun), perbuatan Tuhan, IBC003 tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kerugian yang mungkin timbul di sana dari. Sekiranya Pemain diputuskan sambungan selepas meletakkan taruhan dan sebelum permainan dimainkan, keputusan permainan itu akan tetap dipaparkan pada akaun Pemain dan sebarang kemenangan atau kerugian yang direkodkan dengan sewajarnya.
  5. Penerimaan Keputusan Berjaga-jaga
   Dengan meletakkan sebarang taruhan lagi dengan IBC003, Pemain menerima keputusan mana-mana Bet sebelumnya. Oleh itu, keputusan taruhan sebelum ini dianggap tidak lagi dipertikaikan dan tiada bayaran balik atau pelarasan lain akan diberikan.
  6. Perisian Kerosakan
   IBC003 berhak untuk menahan kemenangan dan tidak sah jika pemain memanipulasi permainan dalam cara penipuan atau perisian itu sendiri tidak berfungsi.
 • Memenangi
  • Sebelum melepaskan atau meluluskan sebarang pengeluaran, IBC003 mempunyai hak untuk meminta daripada pelanggan untuk memberikan maklumat seperti bukti Pengenalan Peribadi, salinan kad kredit / debit depan dan belakang, Paspot, Lesen Memandu atau penyata bank baru-baru ini atau dokumentasi lain yang sesuai sebagai IBC003, mengikut budi bicara mutlaknya, dianggap perlu. Jika anda gagal mematuhi sebarang permintaan keselamatan, IBC003 berhak untuk membatalkan sebarang kemenangan dalam akaun anda.
  • Winning Crediting - Winnings akan ditambah ke Akaun masing-masing, sesuai, secara automatik. Kemas kini akaun anda bukan 'bukti menang' dan atau sekiranya dana telah dipindahkan (didebitkan) dari Akaun masing-masing. Sekiranya pemeriksaan manual terdapat bukti penipuan atau penyelewengan, www.ibc003.net menuju hak untuk membatalkan kemenangan tertentu dan untuk meminda pelbagai akaun anda dengan sewajarnya.
 • Had Win
  • Berikut adalah kemenangan maksimum, dalam Ringgit Malaysia atau jumlah yang sama dalam mata wang lain, yang boleh dimenangi dalam talian sehari oleh seorang individu:
   1. 100,000 untuk Kasino dan permainan lain
   2. 100,000 untuk permainan tetap tetap
   3. 50,000 untuk permainan progresif slot game.
    1. Kemenangan ini adalah eksklusif untuk kepentingan dan ini harus dipertimbangkan ketika membuat pertaruhan anda. Jika pilihan yang diambil dari kategori yang berlainan digabungkan dalam berbilang atau terkumpul taruhan, maksimum kemenangan maksimum akan dikenakan.
    2. pengurusan IBC003 mempunyai hak untuk mengurangkan atau menukar had kemenangan tanpa notis terlebih dahulu.
    3. IBC003 mempunyai hak untuk membatalkan sebarang kemenangan yang tidak disengajakan secara tidak sengaja oleh sistem kami yang melebihi had ini.

Wang Bonus

 • Wang bonus adalah wang maya yang diberikan kepada pelanggan kasino / KENO untuk tujuan promosi. Para pelanggan tidak boleh mengeluarkan wang tersebut sebaik sahaja mereka diberikannya. Bergantung kepada jenis bonus, peraturan pemprosesan wang bonus yang berbeza boleh dikenakan.
 • Wang bonus boleh ditukar kepada wang sebenar dan kemudian ditarik balik selepas pelanggan memenuhi keperluan promosi tertentu.

Peruntukan Perkhidmatan Lain

 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya dan bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan, serta melaporkan dan membayar semua cukai yang dikenakan seperti yang diperlukan oleh undang-undang pentadbiran yang terpakai semasa menggunakan sebarang perkhidmatan IBC003.

Pelbagai

 • Jika Terma dan Syarat ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Penafian

 • Anda hendaklah memegang IBC003, pekerjanya, pegawai, pengarah, pemegang saham, pemegang lesen, pengedar, pemborong, ibu bapa, sekutu, anak syarikat, pengiklanan, promosi atau agensi lain, rakan media, ejen dan pembekal tidak berbahaya serta-merta atas permintaan dan sepenuhnya menanggung rugi yang sama dari mana-mana dan semua tuntutan, kerugian, kos, ganti rugi, liabiliti dan perbelanjaan sekalipun (termasuk yuran guaman) yang mungkin timbul atau ditegaskan oleh mana-mana pihak ketiga.
 • Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kehilangan kandungan atau bahan yang dimuat naik atau dihantar melalui Play dan anda mengesahkan bahawa kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian kepada, penggantungan atau penangguhan Play.
 • IBC003 berjanji untuk menawarkan kedua-dua resolusi pertikaian yang adil dan tepat pada masanya dan ganti rugi tanpa kos atau beban yang tidak wajar, yang memegang rekod taruhan dan rekod terperinci bagi semua urusan kewangannya. Rekod-rekod ini diarkibkan untuk tempoh 5 tahun (dari tarikh transaksi) dan boleh diakses oleh pihak berkuasa penyelesaian pertikaian atas permintaan.
 • Ahli harus memberikan nama pengguna, nombor telefon dan nombor akaun mereka apabila meminta pengeluaran.
 • Maklumat pengguna harus dipadankan dengan maklumat yang diberikan semasa pendaftaran. Prosedur pengesahan akan dilakukan sebelum sebarang pengeluaran. Gagal mematuhi, baki akan dirampas.